Actele normative de mai jos, în forma în care acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pot fi consultate accesând Portalul Legislativ http://legislatie.just.ro/
 

 

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei Europene nr. 679 din 14 iulie 2011, de modificare a Regulamentului CE nr 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR)

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1250 din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul PAC

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1217  din 30 noiembrie 2009 de crearea unei reţele de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în CE

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1200  din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al PE şi al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploataţiilor agricole şi anchetele privind metodele de producţie agricolă

Regulamentul Comisiei Europene nr. 479  din 28 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1182 din 26 septembrie 2007 privind stabilirea unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor

Regulamentul Comsiei Europene nr. 1974 din 15 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului ( CE) nr. 1698 / 2005 al Consiliului pentru sprijinul de dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR)

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1975 din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului ( CE) nr. 1698 / 2005 al Consiliului pentru punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco -condiţionalităţii  

Regulamentul Comisiei Europene nr. 885  din 21 iunie 2006 privind acreditarea agenţiilor de plăţi

Regulamentul Comisiei Europene nr. 883  din 21 iunie 2006 privind ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1290  din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole commune

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1698  din 20 septembrie 2005 privind sprijinul acordat prin FEADR

Regulamentul (UE) nr. 1303  din 17 decembrie 2013 privind stabilirea unor dispoziții commune

Regulamentul (UE) nr. 1305  din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală

Regulamentul (UE) nr. 1306 din 17 decembrie 2013 privind finanțare, gestionarea și monitorizarea politicii agricole commune

Regulamentul Delegat (UE) nr. 907  din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

Regulamentul nr. 215/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013

Regulamentul DELEGAT (UE) nr. 480/2014 din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013

Regulamentul DELEGAT (UE) nr. 807/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013

Regulamentul (UE) nr. 908/2014 din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2222 din 1 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.908/2014

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 809/2014 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013  al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013  al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe

Regulamentul DELEGAT (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)nr.1306/2013

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 808/2014 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013

Regulamentul (UE) nr. 651/2014  al Comisiei din 17 iunie 2014 de decalare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012  al Parlamentului European și al Consiliului UE privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

Regulamentul (CE) nr.1444/2002 din 24 iulie 2002 de modificare a Deciziei 2000/115/CE

Regulamentul (UE) nr.1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Recomandarea comisiei (CE) nr.361/2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1242/2008 din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole

Regulament Delegat (UE) 2016/141 al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr.639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la plata pentru tinerii fermieri

Regulament Delegat (UE) 2016/142 al Comisiei din 2 decembrie de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei III la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului